"Być zwyciężonym i nie ulec to zwyciestwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska"

Józef Klemens Piłsudski
Wybór postaci patrona wynika z zapisu w „Kronice Szkoły Podstawowej w Chrzanowie” z 1935r.:

 
 

AKT EREKCYJNY ZAMUROWANY W FUNDAMENTACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRZANOWIE

„Działo się w Chrzanowie w dniach wielkiej Żałoby Narodowej po stracie Największego  na przestrzeni wieków Polaka. Niestrudzonego Bojownika
o wolność, wskrzesiciela Niepodległej Polski, Jej Wielkiego Budowniczego Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego, który życie zakończył w dniu 12 maja 1935 r. w warszawskim Belwederze. Wysoką godność Prezydenta Rz. Prl. Sprawował wtedy Pr. Wł. Jgnacy Mościcki, Szefem rządu p. Walenty Sławek Ministrem wyznań R. i O. P. – p. Wacław Jędrzejewicz . Kawalerem Okr. S.L. p. St. Lewicki Obwodowym  Inspektorem Szkolnym p. Bolesław Kaczorowski Zastępcą Insp. na pow. Janowski p. Mieczysław Olszewski, Kierownikiem szkoły w Chrzanowie p. Jan Romaniuk, nauczycielami P. P. Gozdowa Kazimiera, Ozypowa Stefania, Ozyp Stanisław, Peckowa Stefania, Puch Stanisław, Wójcikowa  Stanisława, Komitet Budowy Szkoły stanowili Ks. Antoni Lamparski, Stanisław Ozyp, Wacław Pecko, Jacety Góra, Jan Pąk ( Wójt  Gm.) Józef Sulowski, Paweł Sulowski, Piotr Sulowski, Jan Gąbka, Franciszek Gąbka, Jan Jaworski, Józef Duda, Paweł Pąk, Walenty Łupina, Jan Kowalik, Jan Pąk, Jan Omiotek, Grzegorz Madejski , Jan Sulowski, Wojciech Robak i Jan Romaniuk, wobec dziatwy szkolnej, nauczycielstwa, Kom. Bud. Szkoły i licznie zgromadzonych mieszkańców Chrzanowa o godzinie 13 w dniu 2 czerwca 1935 roku po wysłuchaniu nabożeństwa dokonany został przez ks. Antoniego Lamparskiego prob. tutejszej parafii uroczysty akt poświęcenia kamienia węgielnego nowo  budującej się szkoły Wielkim Imieniem Marszałka Piłsudskiego nazwanej.

Po dokonaniu ceremonii poświęcenia akt niniejszy uroczyście  przeczytany i podpisany na wieczną pamiątkę w lewym narożniku fundamentów zamurowany aby dał świadectwo  „Przyszłości” o podjętym wysiłku współczesnych  , dla dobra wspólnego (podpisy). W Chrzanowie , dnia 2 czerwca 1935 r.”

Jan Romaniuk „ Kronika Szkoły Podstawowej w Chrzanowie” str 51.

 
 

 Jest to więc potwierdzeniem decyzji mieszkańców Chrzanowa, budowniczych szkoły. Społeczność szkolna uważa, że działalność Józefa Piłsudskiego jest wzorem godnym naśladowania. Jest on przykładem wielkiego patrioty, genialnego dowódcy i  polityka, bohatera narodowego i Wskrzesiciela Niepodległej Polski.
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, a zmarł12 maja 1935r. w Warszawie. Był Naczelnikiem Państwa, marszałkiem. W 1887 r. został na 5 lat zesłany w głąb Rosji. Od 1892r. wstąpił do PPS, gdzie redagował i wydawał gazetę „Robotnik”. Stworzył Organizację Bojową PPS, a w 1906 r. PPS- Frakcję Rewolucyjną. Organizował ruch strzelecki w Galicji, gdyż był zwolennikiem orientacji proaustriackiej . Był głównym twórcą i w latach 1914-16 dowódcą I Brygady Legionów. W 1917 r. został uwięziony na skutek kryzysu przysięgowego. Od 10 listopada 1918 r. sprawował najwyższą władzę w Królestwie Polskim Tymczasowego Naczelnika Państwa, a od 1922 r. Naczelnika Państwa. Był zwolennikiem federacji Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą, oraz odepchnięcia Rosji daleko na wschód. W 1920 r. został Marszałkiem, wodzem w wojnie polsko – bolszewickiej.  W 1926 r. dokonał przewrotu majowego i faktycznie rządził obozem sanacji.                   Był parokrotnie premierem, ministrem spraw wojskowych , generalnym inspektorem sił zbrojnych, a w polityce zagranicznej zwolennikiem równowagi między Niemcami i ZSRR.
Miał wielki dar zjednywania sobie ludzi. Dużo czytał, znał kilka języków. Był autorem wielu artykułów fachowych i publicystycznych oraz opracowań historycznych.
Marszałek był posiadaczem znacznej liczby orderów i odznaczeń polskich (m.in. Order Orła Białego z1921r., Order Virtuti Militari klasy I, II,  IV, V, czterokrotnie Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Order Polonia Restitute I i II) i zagranicznych (m. in. Order Błękitnego Płaszcza-Afganistan, Order Żelaznej Korony- Austro -Węgry, Order Krzyża Południa-Brazylia, Legia Honorowa   -Francja, Wielki Krzyż Zasługi –Węgry).
Jedną z najczęstszych form honorowania J. Piłsudskiego było nadawanie mu przez narody, miasta i gminy honorowego obywatelstwa (46 wyróżnień z Polski i zagranicy) oraz funkcji honorowych.
Siódmego kwietnia 1938r. Sejm uchwalił jednogłośnie „Ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski”:
Art.1 Pamięć czynu i zasługi Józefa Piłsudskiego, Wskrzesiciela Niepodległości Ojczyzny i Wychowawcy Narodu, po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szczególna ochroną prawa.”
Ustawa ta była jedynym w historii Polski aktem prawnym chroniącym cześć i godność jednej osoby.
Kult Piłsudskiego stał się oficjalnie ideologią. Marszałek był tematem wielu utworów literackich i obrazów. Był ważnym elementem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży. Po upadku komunizmu w Polsce uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci w historii kraju. Janusz Jędrzejewicz powiedział : „ (…)osoba Marszałka Piłsudskiego jest żywym symbolem tego, co wzniosłe i wielkie,  jest jednym z najpiękniejszych w naszej tradycji wzorów wychowawczych, miłość do niego  i szacunek szkoła polska musi szerzyć i kultywować”.

            Społeczność naszej szkoły ma nadzieję , że godnie będziemy reprezentować imię Józefa Piłsudskiego, ugruntowywać nasz patriotyzm. Na przykładzie patrona będziemy rozwijać miłość dla naszej „ małej ojczyzny” jaką jest Gmina Chrzanów oraz dla „ dużej ojczyzny”, dla Polski.