GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

2023/2024

Poniedziałek

10.00 - 10.30

13.00 – 14.30

Wtorek

10.00 – 10.30

13.00 – 14.30

Środa

10.00 – 10.30

13.00 – 14.30

Czwartek

13.00 – 14.00

Piątek

11.00 – 11.30

13.00 – 14.30

 

Godziny mogą ulec zmianie. Proszę zgłaszać uczniów na spotkania z pedagogiem specjalnym lub obserwacje zachowań niepożądanych na zajęciach.

Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zadań i obowiązków pedagoga specjalnego.

Przepisy dotyczące jego zadań wchodzą w życie 1 września 2022 r. Jakie to przepisy?

Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:

1.    Współpracować z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2.    Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie min.

-       rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

-       diagnozować indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3.    Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4.    Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5.    Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z;

-       poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

-       placówkami doskonalenia nauczycieli,

-       kuratorem sądowym i innymi,

-       innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

-       pracownikiem socjalnym,

-       asystentem rodziny.